Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami
in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

OPERACIJA VISOKODEBELNI TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

Operacija »Visokodebelni travniški sadovnjaki« pomeni ohranjanje obstoječih kmetijskih praks.
Namenjena je ohranjanju ustrezne oskrbe travniških sadovnjakov in s tem tudi k ohranjanju prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst ter kmetijske krajine. Visokodebelni travniški sadovnjaki so ključni
habitat za vrste ptic območij Natura 2000, zelo pa so pomembni tudi za preživetje številnih drugih
ogroženih vrst.

OPERACIJA TRAJNO TRAVINJE II

Operacija »Trajno travinje II« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je
ohranjanju biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za
operacijo velja omejitev intenzivnosti gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč
z živino. Operacijo izvajajo kmetijska gospodarstva, ki nimajo travnikov velikosti nad 1 ha in se zato
ne morejo vključiti v operacijo Trajno travinje I.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma
izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske
krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in
zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov
kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne
rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

 

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij

Vključitev v podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru
katerega bomo izvedli naložbo v opremo za izvajanje dopolnilne dejavnosti in nakup informacijsko
komunikacijske tehnologije.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji: 

 • ohranjanje in razvoj kmetije,
 • posodobitev opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti in
 • posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije na kmetijskem gospodarstvu
PRIČAKOVANI REZULTATI
 • izboljšanje produktivnosti na kmetiji,
 • izboljšanje konkurenčnosti kmetije.

 

Naziv aktivnosti: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Vključitev v podukrep 6.4. – S podporo za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti smo izvedli nakup dodatne opreme in prenovo na naši dopolnilni dejavnosti.
CILJI
S pridobljenimi sredstvi so bili na naši dopolnilni dejavnosti doseženi sledeči cilji:
 • posodobitev opreme na dopolnilni dejavnosti,
 • prenovljeni prostori za lažje in bolj organizirano delo na dopolnilni dejavnosti
 
PRIČAKOVANI REZULTATI
 • lažje in hitrejše delo v gostinskem obratu,
 • bolj kakovostna priprava hrane
 • širša ponudba in večja zmogljivost našega obrata
 • večja konkurenčnost na trgu

Pr’Končovc

Javornik 10

4000 Kranj

info@koncovc.si

Odpiralni čas:

Pon.: Zaprto

Tor, Sre, Čet: Po dogovoru

Pet.: 12:00 – 22:00

Sob.: 12:00 – 20:00

Ned.: 12:00 – 17:00

Rezervacije sprejemamo prek telefona

04 231 03 36

Za zaključene družbe smo odprti po dogovoru